Disclaimer

Als u deze website bezoekt en gebruikt, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van FlorisHand.nl. Bekijk hier onze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van deze website van Floris’Hand B.V. zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden (‘Informatie’), gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden, dan moet u de Informatie aangeboden via deze website niet gebruiken. Wij wijzen u erop dat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Floris’Hand niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden Informatie. De verstrekte Informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Floris’Hand is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de Informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Floris’Hand beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Floris’Hand is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Floris’Hand. Floris’Hand is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen Informatie bij Floris’Hand of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Floris’Hand in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Floris’Hand en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floris’Hand.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Floris’Hand is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacy regelement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy- en cookiereglement
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacy- en cookiereglement van toepassing.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Indien anderstalige versies van deze Gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.